Zorgen voor Nieuwgein(ers)


Welzijn en Zorg

Voor de VSP geldt dat iedereen mee moet kunnen doen aan het maatschappelijk leven –  jong en oud- ongeacht maatschappelijke of economische positie. VSP wil dat mensen die zorg nodig hebben hier altijd ondersteuning voor krijgen, zowel de jeugd als ook de ouderenzorg moet excellent zijn in onze gemeente. Onze ouderen hebben tenslotte aan de wieg gestaan van onze welvaart. 

VSP vindt dat ouderen, gezinnen met problemen of inwoners met hulpvragen geholpen moeten worden. Onze inzet blijft zich richten op die burgers die onze hulp en ondersteuning het hardste nodig hebben. Een verantwoord gemeentelijke beleid hiervoor is nodig of iemand beperkingen heeft of niet.

De functies en verantwoordelijkheden van wijk-netwerken moeten nog steeds beter gedefnieerd worden. Dit geldt ook  voor de jeugd-gezondheidszorg en het jeugdwerk. Daarbij moeten verantwoordelijkheden en controle niet vergeten worden.

Het is belangrijk om de jeugd en hun ouders hier bij te betrekken. Activiteiten die vanuit de jongeren zelf worden geïnitieerd, dienen serieus bekeken te worden en desgewenst adequaat  ondersteund. Verder is het onze taak jongeren de middelen aan te dragen voor een gezonde leefstijl en zelf iets te doen tegen alcohol- en drugsmisbruik. 


Gezondheid

Fitte ouderen leven langer in gezondheid en maken zich langer nuttig in de maatschappij. Ouderen spelen hierin een belangrijke rol o.a. als vrijwilliger, mantelzorger en oppas voor de kleinkinderen. De samenleving profteert van gezonde ouderen. 

De VSP maakt zich op alle fronten sterk om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te leven, een goede gezondheid speelt daarbij een belangrijke rol. De VSP wil dat oudere inwoners inzicht krijgen welke mogelijkheden er zijn om ft te worden en/of te blijven.

De VSP ziet graag dat er meer openbare toiletten in de stad worden gerealiseerd. Dit kunnen ook toiletten zijn die openbaar toegankelijk zijn bij bijvoorbeeld detailhandel en andere ondernemers. De VSP verwacht dat de gemeente hier het voortouw in neemt in samenwerking met, bijvoorbeeld, de Maag, Darm en Lever - Stichting. 


Sport en bewegen

Niemand mag aan de kant blijven staan, iedereen moet kunnen meedoen. Dat geldt zeker voor onze jongeren. Deelname aan een vereniging is goed voor de ontwikkeling van kinderen op sociaal gebied waarbij met elkaar iets wordt bereikt. Bij een sportvereniging waar de lichamelijke ontwikkeling wordt gestimuleerd of bij een culturele vereniging waar muzikale talenten aan bod komen. Kinderen die sociaal en actief zijn groeien op tot evenwichtige mensen, zoeken uitdaging, tonen lef, nemen initiatief, bewegen voldoende en voorkomen zo obesitas. 

Wij stellen vast dat zowel de binnen- en de buitensport in onze gemeente goed op orde zijn en goed in staat zijn hun sportieve –  en recreatieve activiteiten adequaat aan te bieden. Van belang is dat deze gunstige positie wordt vastgehouden. Dat is een belangrijke opdracht voor de clubbesturen en de VSP steunt hen daarin zodat onze accommodaties op en top in orde zijn. 


Ondersteuning (Geynwijs)

Het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning loopt in Nieuwegein, redelijk goed. Het vervolg daarop brengt veel grote veranderingen met zich mee. Het gaat over activeren van buurtbeleid, wijkplatforms en eigen initiatieven, maar ook over bestaande instellingen en hun zorg- en welzijnstaken. 

Een integrale aanpak op bestuurlijk niveau is noodzakelijk met duidelijke visies en planontwikkeling. Vele organisaties zijn hierbij betrokken. Gebruik het potentieel van de mensen en hun onderlinge  verbanden om de aanpak te versterken. 

De verdere ontwikkeling van onze stad brengt een aantal risico’s mee die integraal in de plannen meegewogen moeten worden. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol maar welzijn evenzo. Dat betreft dan de gevolgen van geluidsoverlast, verslechtering van luchtkwaliteit, risico’s extra verkeer en mobiliteit, bouwactiviteiten en nijverheid. Het streven naar een optimale balans tussen mens, omgeving en economie betekent voor onze stad ook dat binnen ontwikkelingen en projecten ook de maatschappelijke en gezondheidsaspecten meegenomen worden.