Samen zijn met Nieuwegein


Alle senioren kunnen meedoen

Nog nooit hadden burgers zo veel kennis ter beschikking. De gemeente moet leren hierop in te spelen om te weten hoe hier mee om te gaan. Dit nalaten zal het vertrouwen in de gemeente ernstig kunnen schaden en wantrouwen veroorzaken. Vooral de communicatie met inwoners zal op dit punt verbeterd moeten worden. De samenwerking werkt niet wanneer onze inwoners te laat, onvolledig of niet geïnformeerd worden.

De VSP vindt dat gemeentelijke taken binnen wet- en regelgeving zich meer moeten ontwikkelen in de richting van toetsen van plannen en het stimuleren van de maatschappij om zelf  inbreng te leveren.

Voor de VSP zijn de ouderen speerpunt van beleid voor de komende jaren. Wij vinden dat met deze bevolkingsgroep door de Haagse politiek al jarenlang wordt gesold. Hoewel het juist deze generatie is die ons land na de oorlogsjaren heeft opgebouwd en de welvaart heeft gebracht, worden ze nu door vele politieke partijen aan de kant gezet. Bij ongewilde werkloosheid hebben ze nauwelijks kans op een acceptabele nieuwe baan. De gepensioneerden zien hun koopkracht verdampen en de zorg- en woonlasten enorm stijgen. 

De ene keer zijn ouderen de mensen met de grootste kapitalen, die dus niets te klagen hebben. Dan weer worden ouderen weggezet als de mensen met de meeste zorgkosten en die daardoor te duur en te oud worden. De VSP ziet ouderen niet als een overbodige doelgroep maar (h)erkent deze inwoners als mensen met veel kwaliteit en potentieel, die onze gemeente nog veel te bieden hebben. 

VSP vindt dat op deze bevolkingsgroep vol moet worden ingezet. In de levensfase tussen 65 –  75 jaar, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden, kan de levenservaring, goede opleiding en vitaliteit optimaal benut worden voor de samenleving. In een evenwichtige mix tussen ontspanning en genieten mag worden verwacht dat zij hun talenten inzetten in vrijwilligerswerk, ondersteuning van hun kinderen en buurt, inzet in de directe omgeving. 

Op latere leeftijd mogen juist zij van overheid en omgeving verwachten dat zij geholpen en ondersteund worden, waar het gaat om goede hulpmiddelen, hulp bij digitale zaken, adequate medische voorzieningen en passende huisvesting. Ouderen die op zichzelf willen blijven wonen krijgen van de VSP de mogelijkheid om hun huis aan te passen met een zogenaamde “Blijvers lening” hierdoor hoeven ouderen niet te verhuizen uit hun vertrouwde buurt. 

De VSP wil dat de gemeente de openbare ruimte zo inricht dat ouderen met rollators of met een scootmobiel zonder gevaar en problemen zich kunnen voortbewegen. 

Specifek moet bekeken worden welke ondersteuning vanuit familie of buurt gegeven kan worden en welke hulp vanuit de gemeente georganiseerd moet worden om prettig oud te worden. De gemeente dient voorbereid te zijn op de sterke toename van het aantal mensen dat wordt geconfronteerd met dementie. Een blijvende vorm van aanpak is hiervoor nodig, zowel op het gebied van verzorging, begeleiding en huisvesting. 


Cultuur

Niemand mag aan de kant blijven staan, iedereen moet kunnen meedoen. Dat geldt zeker voor onze jongeren. Het lidmaatschap van een vereniging is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Op sociaal gebied waarbij met elkaar iets wordt bereikt, samenwerking plaatsvindt, verantwoordelijkheid wordt bijgebracht. Bij een sportvereniging waar de lichamelijke ontwikkeling wordt gestimuleerd of bij een culturele vereniging waar muzikale talenten aan bod komen. Kinderen die sociaal en actief zijn groeien op tot evenwichtige mensen, zoeken uitdaging, tonen lef, nemen initiatief, bewegen voldoende en voorkomen zo obesitas. 

De VSP wenst de positieve houding van de gemeente op het gebied van kunst en cultuur en het faciliteren van amateurkunst  ook in de komende periode van harte te ondersteunen. 

Onze stad moet voor iedereen, jong en oud, een verscheidenheid aan culturele mogelijkheden bieden. Cultuur moet ook voor minder draagkrachtigen betaalbaar blijven. De gemeente moet voor allerlei kunstuitingen een platform faciliteren. Amateurkunst, kunstmarkten dienen gestimuleerd  te worden. Tevens dient men rekening te houden dat cultuur één van de belangrijkste factoren is rondom meedoen en integratie. 

De bibliotheek is meer en meer de huiskamer van Nieuwegein, naast het lenen van boeken worden er diverse activiteiten gehouden zoals talentontwikkeling, kennis opdoen en genieten van cultuur. De VSP wil dat het bibliotheekwerk optimaal ondersteund blijft worden. 


Verenigingsleven

De basis van een goede en sociale samenleving is de belangeloze inzet van onze inwoners en verenigingen en niet de overheid met alle betuttelende regeltjes of ingewikkelde subsidieverordeningen. Vrijwilligers en verenigingen zijn bepalend voor de kwaliteit van ons leven en ons welbevinden. Ze zijn voor veel mensen van groot belang voor een plezierige dag invulling, voor ontmoeting en begeleiding, voor hulp en zorg. Onze maatschappij kan niet zonder al die mantelzorgers, collectanten, organisatoren en stille krachten. Sportclubs, zangkoren, muziekverenigingen of kerken kunnen zonder vrijwilligers niet functioneren. 

De VSP bepleit een verdere versterking van de vrijwilligers en verenigingen, in samenhang met wijk- en buurtgericht werken, omdat juist zij de basis van het functioneren van onze straten, wijken, buurten en dorpen zijn. 

Daarom kiest de VSP juist voor deze groep. Ons hele beleid en ons bestaan als lokale politieke partij richt zich op ouderen, vrijwilligers en verenigingen. De gemeente kent een vrijwilligershuis, met onder andere een collectieve vrijwilligersverzekering. 

Al onze wijk en buurtverenigingen, de sportclubs, maar ook de culturele organisaties of muziekbeoefenaars hebben nooit tevergeefs een beroep op de VSP gedaan. Ook in de komende bestuursperiode kunnen zij op ons rekenen. 

De VSP blijft van mening dat voorzieningen dichtbij aanwezig moeten zijn, het liefst in de eigen vertrouwde woonomgeving. In het kader van wijk en buurtgericht werken kunnen deze activiteiten ook gefaciliteerd worden. Met name de zorg dat de accommodaties ook voor de toekomst verzekerd kunnen zijn van (groot)onderhoud om de kwaliteit te waarborgen. De VSP wil dat de gemeente hier een proactieve rol in neemt zowel qua kennis als fnanciering. 


Wijk en buurtgericht werken

Wijknetwerken kunnen met de juiste aanmoediging een belangrijke rol vervullen bij de verdere ontwikkeling van onze stad. Zij weten vaak veel meer van hun wijken dan de politiek en de gemeentelijke organisatie. 

Buurtcentra als kloppend hart zullen ondersteund moeten worden om een stukje kwaliteit te kunnen leveren in de buurt/wijk. 

De VSP bepleit een verdere versterking van de vrijwilligers en verenigingen, in samenhang met wijk- en buurtgericht werken, omdat juist zij de basis van het functioneren van onze straten, wijken, buurten en dorpen zijn. 

Ondanks de globalisering en internationalisering van veel zaken blijft uiteindelijk het eigen huis, de eigen wijk, buurt en straat het eerste domein van de inwoners. Daar wordt gewoond, geleefd en vinden de contacten plaats. Terecht, en met volle instemming van de VSP, dat de gemeente Nieuwegein zich richt op wijk- en buurtgericht werken. Steunpunten in de wijken worden benut voor ontmoeting en begeleiding. Samen met buurtgenoten wordt verantwoordelijkheid genomen voor het schoon, heel en veilig houden van de directe omgeving. Wordt er omgezien naar elkaar. 

De VSP vindt dat deze aanpak verder moet worden ontwikkeld. Bewoners moeten zelf de regie nemen over hun eigen leven en hun omgeving. Samen met de eigen buren, buurt- en/of stadsgenoten. De tijd is voorbij dat de overheid alles opruimt wat de bewust vervuilende burger van zich afgooit. Elkaar aanspreken op ieders verantwoordelijkheid en zelf de handen uit de mouwen, zowel in straat en plantsoen en bij de oudere buren die hulp nodig hebben, is het nieuwe credo. 


Dorpscentrum Vreeswijk en Jutphaas

Het centrum van Nieuwegein beperkt zich niet alleen tot Cityplaza maar ook de oude kernen Jutphaas en Vreeswijk, waar Nieuwegein uit is ontstaan. De VSP vraagt blijvende aandacht voor deze twee kernen. Waar mogelijk kan de gemeente zorgen voor optimale inrichting en infrastructuur zodat het beter wordt voor ondernemers om zich hier te vestigen en leegstand tegen te gaan.

Natuurlijk zijn het in gang zetten van dergelijke ontwikkelingen afhankelijk van eigenaren, initiatiefnemers en de marktontwikkelingen. 

De VSP vindt dat van gemeentewege alles in het werk moet worden gesteld om de ontwikkelingen te stimuleren en te faciliteren in samenspraak met de lokale ondernemers en bewoners. 

De VSP ziet graag dat er meer openbare toiletten in de stad en wijkcentra worden gerealiseerd. Dit kunnen ook toiletten zijn die openbaar toegankelijk zijn bij bijvoorbeeld detailhandel en andere ondernemers. De VSP verwacht dat de gemeente hier het voortouw in neemt in samenwerking met bijvoorbeeld de Maag, Darm en Lever -  Stichting.