Het eigene van de macht is beschermen ( Pascal)

Partijprogramma 2018-2022

 

 Het eigene van macht is beschermen

Ook ná de verkiezingen is de VSP er voor U!

 

Wij zijn er ook voor u ná de verkiezingen
De VSP is een onafhankelijke, democratische, politieke beweging. De VSP staat voor een tolerante samenleving, waaraan iedereen kan meedoen. Niet afkomst maar toekomst staat centraal; niet geloof maar gedrag; niet de groep maar het individu.

Wij zijn al meer dan twintig jaar actief voor alle bewoners van Nieuwegein, jong en oud. Wij zien de tegenstellingen tussen links en rechts lokaal vervagen en kiezen voor oplossingen met het welzijn van de bewoners voorop. De VSP voelt zich verbonden door leeftijd en ervaring, maar ook door de wens onze kinderen en kleinkinderen een goede toekomst en een goed leefmilieu in onze stad te bieden

Politiek Nieuwegein intelligent besturen vraagt om een stevige aanpak. Niet alleen zijn er allerlei taken door Den Haag doorverwezen naar de gemeenten, maar het moet ook nog besparingen opleveren. Operationeel en politiek wordt het niet eenvoudiger.

De VSP vindt daarom dat het nuttig kan zijn om Nieuwegein te besturen via een raadsakkoord. Wij verwachten dat het zoeken naar wisselende meerderheden het politiek debat verrijkt en betere oplossingen levert dan een dicht getimmerd coalitieakkoord, dat vaak belangrijker blijkt dan de aan de kiezers gedane beloften.

De VSP is een onafhankelijke, democratische, politieke beweging. De VSP staat voor een tolerante samenleving, waaraan iedereen kan meedoen. Niet afkomst maar toekomst staat centraal; niet geloof maar gedrag; niet de groep maar het individu.

Wij zijn al meer dan twintig jaar actief voor alle bewoners van Nieuwegein, jong en oud. Wij zien de tegenstellingen tussen links en rechts lokaal vervagen en kiezen voor oplossingen met het welzijn van de bewoners voorop. De VSP voelt zich verbonden door leeftijd en ervaring, maar ook door de wens onze kinderen en kleinkinderen een goede toekomst en een goed leefmilieu in onze stad te bieden

Politiek Nieuwegein intelligent besturen vraagt om een stevige aanpak. Niet alleen zijn er allerlei taken door Den Haag doorverwezen naar de gemeenten, maar het moet ook nog besparingen opleveren. Operationeel en politiek wordt het niet eenvoudiger.

De VSP vindt daarom dat het nuttig kan zijn om Nieuwegein te besturen via een raadsakkoord.

Wij verwachten dat het zoeken naar wisselende meerderheden het politiek debat verrijkt en betere oplossingen levert dan een dicht getimmerd coalitieakkoord, dat vaak belangrijker blijkt dan de aan de kiezers gedane beloften.


Stad op orde
Nieuwegein moet een groene stad blijven met veel voorzieningen. Er wordt niet gebouwd in parken.

Stadspromotie en City marketing zijn zinloos wanneer de stad niet “spic en span” is. Achterstallig onderhoud wegwerken kost altijd meer dan regulier onderhoud.

Veiligheid is een basisbehoefte van de samenleving. Dat gaat over geborgenheid thuis, in de wijk en de stad. Dat omvat schone lucht, verkeersveiligheid en nog veel meer. Ook technische veiligheid bij de bouw, bij de inrichting van winkels, restaurants en fabrieken en de controle daarop, horen daarbij. De gemeente moet bij calamiteiten 24/7 bereikbaar zijn; de hulplijn 112 doet lang niet alles!

De VSP wil dat bevoegde instanties streng en duidelijk (handhavend) optreden. Dus geen legalisering van overtredingen. Maak ouders verantwoordelijk voor het wangedrag van hun kinderen. De schade van wangedrag moet verhaald worden op veroorzakers.

De VSP is voor mobiel cameratoezicht bij ernstige overlast.

Omgevingswet
In de Omgevingswet is de fysieke leefomgeving hét speerpunt.
De wet verbindt o.a. ruimtelijke ordening, vergunningverlening, milieu, natuur, archeologie, Rijksmonumenten en water binnen één digitaal loket.

De VSP vindt dat de bij invoering van deze nieuwe wet in Nieuwegein de inwoner als gebruiker van de stad centraal moet staan.

Duurzaamheid, Luchtkwaliteit, Groen en Geluid
De VSP vindt het belangrijk dat er meer aandacht wordt besteed aan de bewustwording van onze inwoners wat er in de (nabije) toekomst op het spel staat in onze leefomgeving. Dit vraagt om duidelijkheid, eerlijke informatie en daadkrachtige plannen.

Aandacht voor o.a. klimaatadaptatie, het klimaatakkoord van Parijs, verminderen van geluid, CO2-uitstoot, (giftige) fossiele brandstoffen, fijn stof en stikstofdioxide worden ook op plaatselijk niveau steeds belangrijker.

Wonen
De VSP wil de verdeling sociaal (dertig procent) en vrije sector woningen (zeventig procent) handhaven.

Woonmobiliteit voor senioren moet gestimuleerd worden, waar nodig ook financieel.

Het woonzorgconcept, waarmee betaalbaar wonen voor iedereen wordt beoogd, moet worden geactiveerd.

De VSP is voor duurzaam (energieneutraal), nul treden, betaalbaar en toekomstbestendig bouwen.

De VSP is tegen bouwen in het groen, tegen hoogbouw en tegen het plaatsen van windmolens in de nabijheid (nadelige effecten) van woonwijken en voor de plaatsing van goede geluidsschermen voor de wijken vlak naast de hoofdwegen.

Tankstations in woonwijken moeten worden verwijderd.

Hamsterhuren
Er is in België een formule bedacht waarbij huurgeld gedurende vijf jaar gedeeltelijk wordt omgezet in kapitaal voor de aankoop van een woning.

De VSP wil de formule laten onderzoeken voor toepassing in Nieuwegein.

Welzijn en Zorg
Wij hebben in Nieuwegein veel voorzieningen. Deze moeten zorgvuldig in stand gehouden worden. Sport, spel, onderwijs en cultuur zijn de pijlers van dit beleid.

De transities en daaruit voortkomende veranderingen vragen om meer aandacht qua uitvoering van beleid en communicatie. Voor de VSP geldt dat iedereen mee moet kunnen doen aan het maatschappelijk leven – jong en oud- ongeacht maatschappelijke of economische positie, ongeacht of iemand beperkingen heeft of niet.

Ook dierenwelzijn heeft onze aandacht.

Onderwijs, Werk en Inkomen
De VSP streeft naar een samenleving waarin jong en oud zo veel mogelijk mee kunnen doen. Laaggeletterdheid verdient daarbij alle aandacht.

Een goede samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten en passende ondersteuning van de gemeente is hierbij van essentieel belang.

De VSP wil dat de gemeente actief beleid voert om de inburgering van statushouders te bevorderen. Naast het aandacht schenken aan taal en gewoontes blijkt het heel nuttig om ook programma’s uit te werken over hoe men moet solliciteren en zich moet presenteren en hoe belangrijk geletterdheid daarbij is.

De gemeente heeft een economische visie met de nadruk op o.a. werkgelegenheid. Dit impliceert dat de gemeente een belangrijke rol moet spelen in de economische ontwikkelingen in onze stad. Dit vraagt om goede stadspromotie, samenwerking met bedrijven en instellingen en een helder zicht op veranderende economische omstandigheden, nieuwe technologische ontwikkelingen, enz. Aandacht voor ZZP-ers wordt steeds belangrijker.

De VSP wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat er merkbaar op vooruit gaat.

Armoedebeleid blijft een belangrijke peiler van ons sociale beleid. Wie kan werken moet in de gelegenheid worden gesteld om te werken. Daarnaast zijn schuldhulpverlening en kwijtschelding van gemeentelijke belasting ook belangrijke instrumenten in het verder terugdringen van armoedebeleid.

Zorgpunt voor de VSP is het ontbreken van aandacht en gemeentelijk beleid voor leeftijdsdiscriminatie bij het vinden van werk door 50-plussers. Dit moet zo snel mogelijk worden opgepakt.

Wijknetwerken en Samenwerking
Nog nooit hadden burgers zo veel kennis ter beschikking. De gemeente moet leren hierop in te spelen om te weten hoe hier mee om te gaan. Dit nalaten zal het vertrouwen in de gemeente ernstig kunnen schaden en wantrouwen veroorzaken. Vooral de communicatie met inwoners zal op dit punt verbeterd moeten worden. De samenwerking werkt niet wanneer onze inwoners te laat, onvolledig of niet geïnformeerd worden.

Wijknetwerken kunnen met de juiste aanmoediging een belangrijke rol vervullen bij de verdere ontwikkeling van onze stad. Zij weten vaak veel meer van hun wijken dan de politiek en de gemeentelijke organisatie.

De VSP vindt dat gemeentelijke taken binnen wet- en regelgeving zich meer moeten ontwikkelen in de richting van toetsen van plannen en het stimuleren van de maatschappij om zelf inbreng te leveren.

Verkeer en Vervoer
Verkeersafhandeling moet zo veel mogelijk via de H-structuur (hoofdwegen) op basis van het Gemeentelijk Mobiliteit Plan + (plus=milieu) plaatsvinden.

De VSP streeft naar alleen bestemmingsverkeer volgens een wijk in wijk uit principe. Zwaar vrachtverkeer moet zo veel mogelijk buiten de woonwijken blijven.

De VSP vindt overigens dat het vrachtvervoer zo snel mogelijk getransformeerd moet worden in schone duurzame en stille transportmiddelen

Efficiënt openbaar vervoer is van belang voor de bereikbaarheid van voorzieningen in de stad. Bovendien bevordert het de plaatselijke economie.

De VSP ziet het openbaar vervoer als een goed en duurzaam alternatief voor de auto, hetwelk daardoor bijdraagt bij aan de leefbaarheid in Nieuwegein.

Wij willen een op passagierstromen afgestemd openbaar vervoer met een emissieloos wagenpark.

Waar de verschillende soorten mobiliteitsstromen (auto’s, vrachtwagens, openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en schoolgaande kinderen) elkaar ontmoeten, dienen wegen, fietspaden en looproutes hierop “Duurzaam Veilig” aangepast te zijn.

Parkeren
In Nieuwegeinse wijken is sprake van een toenemende parkeerdruk. Deze situatie zal de komende jaren urgenter worden .

De VSP wil daarom dat de gemeente een onderzoek doet naar een goed op de toekomst afgestemde parkeersituatie. Dit vooral in het perspectief van de toekomstige bouw van vele nieuwe woningen en appartementen ( + 5.500).

Afval
Gezien de discussie over bronscheiding versus na-scheiding van afval, zijn wij tegen het afschaffen van de grijze container (restafval) en voor handhaving van de groene container (zonder extra kosten) en de papiercontainer.

Financiën

De VSP wil gedegen financieel beleid met sluitende (meerjaren)begrotingen en begrijpelijke rapportages.

Wij vinden dat er beter geraamd en begroot moet worden.

Structurele uitgaven dekken we uit structurele inkomsten.

We gaan zuinig om met geld.

Dit moet het uitgangspunt worden voor structureel reëel sluitende begrotingen, waarbij het werken met stelposten en impliciete besluitvorming wordt vermeden.

Indien extra middelen gevraagd worden door het College willen wij duidelijke informatie onderbouwd met cijfers waarom dat nodig is en wat de oorzaak van het tekort is.

De VSP wil een permanente scan op subsidiemogelijkheden.

U10 en gemeenschappelijke regelingen blijken regelmatig meer te kosten dan oorspronkelijk geraamd. De VSP streeft naar het ontwikkelen van een controlemechanisme om overschrijdingen gedurende het jaar tijdig te signaleren en controle beter te kunnen uitvoeren.